اختصار مدين و دائن

اختصار مدين و دائن

.

2023-05-28
    مثال ع التنوين